Genel

porno hikaye köylü türbanlıyı fena siktim

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Big Tits

Arkadaşlar  merhaba.??r? ?d?n?d? ?turuy?du, ben?e g?z??nte?te. ?um?rte?? erkenden ?şler?m? b?t?rd?m ve e?r?n?n b?n? ?ür?r?z?n? mer?kl? beklemeye b?şl?d?m. ?kş?m? d?ğru e?r? m?ny? ?çt? ve y?n?nd? kuzen?n?de get?rm?ş, ??mde b?rb?rler?n? t?tm?n etmeye, ben?mde y?zd?kl?r?ml? ?nl?r? ??kmem? ??ted?ler. ? gün herke? def?l?r?? b?ş?ld?.? k?d?r güzeld? k? y?r?n tekr?r ede?ek d?e ?kş?m gözüme uyku g?rmed? ?det?. ??z?r günü ???t 13.00 g?b? buluşm?k ?ç?n r?ndevul?şt?k. ?en e?r?y? y?ne kuzen?yle ber?ber ??kmen?n h?y?l?yle ?f??? ?çt?m. ??l?nd? ??z?r günler? h?ç ç?l?şm?y?z ?m? ? gün kudurmuştum ?det? hemen gelmek ??ted?m. ??r?l?r? beklerken bende h?k?yeler? ?kuy?r?k ?zm?şt?m k? k??? ç?ld?. ? gün ?f??e k?m?e gelmezd?, çünkü h?ft???nl?r? he? k???l? ?lurdu. Ü?tel?k ?rd? ?lduğumu b?len de y?ktu. ?en ?ek ?ld?r?ş etmed?m ? ?n, n???l?? g?der d?e düşündüm. S?nr? tekr?r ç?ld?, ??n?rlenm?şt?m ?m? k???y? ?çm?m?y? k?r?rl?yd?m. ??l ??r?rl? ç?lm?y? dev?m ed?n?e ?öylenerek k?lkt?m ve sex hikayeleri k???y? ?çt?m. ? ?n beyn?mde ş?mşekler ç?kt? ??nk?. ??r?yl? kuzen? Sel?n k?rş?md? duruy?l?rd?. Ü?tel?k ?k???ndede bey?z b?rer m?n? etek,?ltl?r?nd? bey?z d?z ü?tüne k?d?r ç?zmeler ve gögü?ler?n?n ?r???n? ?ç?kt? b?r?k?n b?d?ler. ?en ş?şk?nl?ğ?m? ?t?m?m?şken e?r? b?z? ?çer? d?vet etmeye?ekm???n ded?. ?uyrun t?b? g?r?n ded?m ve k???y? k???tt?m. ?nl?r ?çer? yürürlerken k?f?md? b? ?ürü ??ru v?rd?, ?turm?d?n ben ??ze b?şeler h?z?rl?y?y?m d?e mutf?ğ? geç?? k?hve ankara escort h?z?rl?m?y? b?şl?d?m. ?u ?r?d? düşünerek ş?şk?nl?ğ?m? d? ?t?b?le?ekt?m. ?ur?y? n???l geleb?ld?ler d?e düşünürken, e?r?y? ön?ek? k?nuşm?l?r?md? ?dre??m? verd?ğ?m? h?t?rl?d?m. ?m? y?nede bunu ??dd?ye ?l?? y?n?m? geleb?le?eğ?n? h?ç düşünmem?şt?m. Escort Diyarbakır.??hveler? k?z?rl?y?? düşünürken e?r?n?n geld?ğ?n? f?rk etmed?m. ??e öle d?ld?n,memnun ?lm?d?nm? d?e ??rdu.??rden kend?me geld?m,y?k memnun ?lm?m? d??l,??de?e beklem?y?dum böle b?şey,ç?k ş?ş?rd?m ded?m.??n?m? y?kl?ş?? el?n? ??nt?l?numun üzer?ne ?t?r?k ben? ?kş?m?y? b?şl?d? ve kul?ğ?m? neden ş?ş?rm?ş ben?m k???m ded?ğ? ?nd? bütün erkekl?k duygul?r?m k?b?rd? ?det?. ?rt?k ?l???kl?r? düşünmek yer?ne t?d?n? ç?k?rm?y? k?r?r verm?şt?m. ??r? dud?kl?r?m? b?ynumu ö?erek ben? ?kş?rken,önümde u?ul?? eğ?ld? ve fermu?r?m? ?ç?r?k ??k?m? d?ş?r? ç?k?rd?. D?l?yle etr?f?n? ???e ??l?tt?kt?n ??nr? t?m?m?n? ?ğz?n? ?l?? ??k?m? büyük b? ?şt?hl? y?l?m?y? b?şl?d?. ? ??r?d? ?el?n mutf?ğ?n k?????nd? bel?rd?, sikiş hikayesi k?hve m?l???m? verd?n?z d?yerek gülerken ?üzülerek y?n?m? geld? ve dud?kl?r?m? y???şt?. ?det? dud?kl?r?m? k???rt?y?r d?l?n? ?ğz?m?n ?ç?nde gezd?r?y?rdu. ?l?m? k?lç?l?r?n? ?tt?m ve k?lç?l?r?n? y???ş?n bey?z m?n? teğ?n üzer?nden götünü ?vuçl?m?y? ?kş?m?y? b?şl?d?m.Sel?n?n eteğ?n? bel?ne d?ğru ??y?r?rken e?r?d? el?yle kuzen?n?n ?m?n? ?kş?m?y? b?şl?d?. S?l?m e?r?n?n ?ğz?nd? ?det? dev ankara escort bayan g?b? ?ldu, ?el?n de k?lç?l?r?n? ?yn?t?r?k ben? ö?üy?rdu.Sel?n? ??ç?nd?n tut?r?k ?ş?ğ?y? b??t?rd?m. İk? kuzen dud?kl?r?n? b?rleşt?rm?ş, bende dud?kl?r?n?n ?r???n? ??k?y?rdum. ??tl?m?k üzereyd?m ?rt?k,?şt?hl? ?k???de ??k?m? y?l?y?rdu. S?nr? e?r? k?lkt? ve ?el?n ??k?m? y?l?rken d?m?ld? ???e,e?r?d? ?rk???n? geç?? ?el?n?n eteğ?n? z?rl?d? ?l?? bel?ne ??y?rd? ve götünü d?l?yle ??l?tm?y?, k?lç?l?r?n? ???rm?y? b?şl?d?. Sel?n?n ??çl?r?nd?n çekerek ?ğz?n? ??m??l?rken e?r?n?nd? b?ş?n? ?el?n?n k?lç?l?r?n? b??t?r?y?rdum.??r? ?el?n?n göt del?ğ?n? ?y??e ??l?t?r?k ben?m ?ç?n h?z?rl?y?rdu. Sel?n? k?lund?n tut?r?k k?ld?rd?m ve ?en?n götünü ??rç?l?m?k ??t?y?rum ded?m,?el?nde ??rç?l? k???m ben?m ne duruy?r?un ?rt?k ded?. Sel?n? hemen ?r?d? mutf?k tezg?h?n? d?ğru d?m?lt?? ??k?m? götüne ?ürtmeye b?şl?d?m. ??lç?l?r?n? ??ğ? ??l? ??ll?y?r?k ??k ben? erkeğ?m d?y?rdu. ??r?d? ?y?ğ? k?lk?? ?rk?m? geçt? ve ben?m b?ynumu ö?ü? y?l?rken ?el?n? k?lç?l?r?nd?n tut?r?k b?n? d?ğru çek?y?rdu.İk???de h?l? üzer?n? ç?k?rm?m?şt? ?m? bu ben? d?h? d? ?zd?r?y?rdu. Sel?n?n götüne ben?m 22l?ğ? d?y?d?m ve b??t?rm?y? b?şl?d?m. ???d?ğ? bell?yd? ?m? durm?k ??tem?y?rdum. ?el?nden çekerek h?zl? kökled?m götüne. Der?n b? ç?ğl?k ?tt?. Üzer?ne eğ?l?? b?ş?n? yuk?r? çev?rd?m ve dud?kl?r?n? ö?tükten ??nr? tekr?r d?ğrul?r?k ??çl?r?n? el?me d?l?d?m ve h?zl? ??ç?nd?n ger?ye çekt?m. ???yl? escort ankara ç?ğl?kl?r ?t?y?rdu. ??r?d? kuzen?n?n götünü d?h? ?? ??kmem ?ç?n ?rk?md?n b?n? ??r?lm?ş,kuzen?n?n k?lç?l?r?n? b?n? d?ğru çekerek d?h? der?nlere ??km?m? y?rd?m?? ?luy?rdu. ??zl? ??km?y? b?şl?d?m ?el?ne, ç?ğl?kl?r?n? tut?m?z ?lmuştu,zevkle ?nl?y?rdu ve y?lv?r?r?m d?h? h?zl?,d?h? h?zl? ??k ben?, h?yv?n?m, k???m ben?m d?ye y?lv?r?y?rdu. Sel?n? ?y??e ??kt?m ve götüne ?k?t???kken kend?m? ger? çekt?m ve e?r?d? eğ?lerek ??k?m? ?ğz?n? ?ld?. V?lk?n g?b? ?ğz?n? ??tl?m?y? ve ?k?tm?y? b?şl?d?m, he???n? y?l?y?? yuttu. S?k?m? ?ğz?nd?n ç?k?rm?d?n y?l?m?y? dev?m ett?,  b? ?üre ??nr? ben?mk? tekr?r ??nl?nd?. ?rt?k e?r?n?nd? h?kk?n? vere?ekt?m. ?nud? ?r?d? d?m?lt?? ?m?n? ??k?m? ?ürtmeye b?şl?d?m ?rk?d?n. ??n?y?rum h?yv?n ??k ?rt?k ben?,??k b?n? d?y?rdu. ?m?n? h?zl? kökled?m. Sel?nde ?y?ğ? k?lkm?ş dud?kl?r?m? y?l?y?? emerken kuzen?n?n götüne t?k?tl?r ?t?y?rdu.?u e?r?y? d?h?d? kudurtmuştu,kend?n? h?zl? ??k?me d?ğru b??t?rm?y?,kend? kend?n? ??kt?rmeye b?şl?d?.??d?? gelmeler?m?z ?y??e h?zl?n?n?? e?r?n?n ?m?n? b?ş?l???kken kend?m? ger? çekt?m ?m? e?r? k?lç?l?r?n? b?n? d?ğru ??k??? b??t?rd? ve ?ç?me ?k?t he???n?,d?ldur del?ğ?m? dey?n?e d?y?n???k gü?üm k?lm?d? ve ?ç?nde v?lk?n g?b? ??tl?m?y?,?m?n?n ?ç?ne ?tt?rm?y? b?şl?d?m.??r?yl? ?el?n? ? gün y?kl?ş?k 4 ???t k?d?r ??kt?m.S?nr? ?k???de üzer?n? düzelterek um?r?m bunu en k??? z?m?nd? tekr?rl?r?z d?yerek ?t?g?r? g?tmek ?ç?n ç?km?y? h?z?rl?nd?l?r.?en?mde ?ş?m b?tt?ğ? ?ç?n ?nl?r? ?t?g?r? b?r?k?b?le?eğ?m? ?öyled?m ve y?l? ç?kt?k.?r?b?m?n ??ml?r?nd? ??y?h f?ltre ?lduğund?n ?çer? görünmüy?rdu ve ?el?n y?n?md? ?tururken,eğ?lerek ??k?m? ç?k?rd? ve y?l?m?y? b?şl?d?.porno hikaye

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir